Vad gör man i styrelsen?

Föräldraföreningen har enligt sina stadgar en styrelse som har en ordförande, samt två till tolv ordinarie medlemmar. Styrelsen utser viceordförande, sekreterare, kassör samt övriga funktiönärer.

I styrelsens jobbar vi alla tillsammans och vi brukar dela upp våra uppgifter så att de passar allas livs- och arbetssituationer samt kalendrar - det handlar ju trots allt om helt frivillig verksamhet.

Ordföranden sköter om styrelsens möten samt är huvudkontakt mot skolan och föräldrarna.

Sekreteraren är den som håller hemsidan up-to-date och sköter om alla mötesprotokoll.

Föreningen har även en kassör som sköter bankärenden och bokföringen.

Vi brukar dela upp uppgifter under verksamhetsåret så att alla får något att fixa. Det kan gälla organisering av evenemang eller andra samarbetsupgifter med skolan. Tillsammans ser vi också till att föreningen söker olika typer av understöd.

Verksamhetsgranskarens uppgift är att läsa igenom mötesprotokoll och bokföringen och granska att föreningens verksamhet är i enlighet med lagar och föreningens stadgar.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder ca 6-8 gånger per år. Styrelsemöten hålls normalt på skolan men det finns även möjlighet att delta på distans. 

I tillägg till fysiska möten, kommunicerar styrelsen främst via sin WhatsApp-grupp, där vi snabbt och smidigt kan diskutera saker och koordinera verksamheten.

Blev du intresserad och vill veta mera så kontakta oss gärna per e-post.

 

Styrelsens uppsättning

Carl-Mikael Tåg (ordförande)

Peter Lindeberg (vice ordförande)

Anette Vihanto (sekreterare)

Anders Siironen (kassör)

Sirkku Tiihonen (lärarrepresentant)

Eveliina Karlson

Ann-Mari Kallberg

Mia Tanninen

Eva Byman

Verksamhetsgranskare

Tony Falenius

Camilla Kuokka (suppleant)